OTTUBRU
Il-Hadd, 1: Is-26 Hadd matul is-Sena Missal Sena A p. 384
JUM L-ANZJANI

It-Tnejn, 2:
7.15pm  Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

It-Tlieta 3:  
8.30am Quddies u harga Old Boys

L-Erbgha 4:  
7.15pm Laqgha ghall-Abbatini 13+

Il-Hamis, 5:
6.30pm Quddiesa tad-Dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali trasferita
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Gimgha, 6:
Pellegrinagg Nazzjonali ghat-tfal f’gheluq il-100 sena mid-dehriet ta’ Fatima li fih se jiehdu sehem l-abbatini
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Is-Sibt, 7: Madonna tar-Ruzarju
4.55pm Ruzarju
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa
7.00pm Purcissjoni tar-Ruzarju tghaddi mill- Pjazza, Triq it-Tliet Knejjes, Triq Providenza, Triq il-Kbira, Pjazza u sal-Knisja.  
Jekk joghgobkom jitnehhew il-karozzi bejn it-3pm u t-8.30 pm

Il-Hadd, 8: Is-27 Hadd matul is-Sena
    Missal Sena A p. 389

It-Tlieta 10:  
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa
9.30am Jiftah il-Mother & Child Club fic-Centru Parrokkjali

Il-Hadd, 15: It-28 Hadd matul is-Sena Missal Sena A p. 395
9.30am Quddiesa animata mit-tfal

It-Tlieta 17:  
5.00pm Jiltaqa’ l-Grupp Nisa Romol fic-Centru Parrokkjali

Il-Hadd, 22: Id-29 Hadd matul is-Sena Missal Sena A p. 400
Gurnata Missjunarja

L-Erbgha 25:  
9.00am Harga Grupp Ommijiet

Il-Gimgha, 27:
7.00pm Laqgha Letturi u Animaturi tal-Quddies

Is-Sibt, 28: MUSICAL LION KING
7.30pm fis-Sala Aurora

Il-Hadd, 29: It-30 Hadd matul is-Sena Missal Sena A p. 405
9.30am Seminar tal-Grizma fic-Centru Parrokkjali
7.30pm MUSICAL LION KING fis-Sala Aurora

NOVEMBRU
L-Erbgha 1:  
Is-Solennità tal-Qaddisin Kollha  Missal Sena C p.410

Il-Hamis, 2: L-Ghid tal-Imwiet
Quddies: 7.00, 7.45 u 8.30am u 6.30pm

Il-Gimgha, 3:
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 5: Il-31 Hadd matul is-Sena Missal Sena A p. 410
5.00pm GRIZMA TAL- ISQOF

It-Tnejn, 6:
4.30pm Quddiesa u Tberik tac-Cimiterju

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/no_photo.png

Click here to Reply or Forward

0.77 GB (5%) of 15 GB 


Is-Sibt, 7: Madonna tar-Ruzarju
4.55pm RuΩarju
5.15pm Quddiesa
6.30pm Quddiesa
7.00pm Purcissjoni tar-RuΩarju tghaddi mill-Pjazza, Triq it-Tliet Knejjes, Triq il-Providenza, Triq il-Kbira, Pjazza u sal-Knisja. 
Jekk joghgobkom jitnehhew il-karozzi bejn it-3pm u t-8.30pm

0.76 GB (5%) of 15 GB used

Manage

Terms - Privacy

Last account activity: 7 days ago

Details

John R Gatt

gattjr@maltanet.net

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Show details

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE – MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN
Gunju
Il-Hamis, 1:
7.00-8.00pm Qrar fil-Kappella ta’ Santa Maria

Il-Gimgha, 2:
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 4:    Pentecoste Missal Sena A p.231

It-Tlieta, 6:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

L-Ergha, 7:
7.15pm Laqgha abbatini 13+

Il-Hadd, 11:    It-Trinita Qaddisa Missal Sena A p.238
9.30am L-EWWEL TQARBINA

It-Tlieta, 13:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 16:
7.15pm Al Fresco fic-Centru Parrokkjal. Ejjew u hudu gost waqt li tkunu qed tghinu lill-Parrocca

Il-Hadd, 18:    Corpus Christi Missal Sena A p.243
JUM IL-MISSIER
9.30am L-Adoloxxenti li se jircievu l-Grizma tal-Isqof jipprezentaw it-talba taghhom lill-Kappillan
11.30am Quddiesa ghall-Missirijiet

Is-Sibt, 17:
7.15pm Purcissjoni ta’ Corpus

It-Tnejn, 19: Tibda Gimgha Ewkaristika
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni (tkompli kuljum sal-Gimgha)

It-Tlieta, 20:
9.30am L-ahhar laqgha tal-Mother & Child Club (jaghlaq ghas-Sajf)
5.00pm Grupp Nisa Romol fic-Centru Parrokkjali
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni
7.30pm Jiltaqa’ l-Working Grupp KPP

L-Ergha, 21:
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni

Il-Hamis, 22:
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni

Il-Gimgha, 23:  Il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù Missal Sena A p.249
JUM IL-KLERU tal-Parrocca
ADORAZZJONI
9.00am - 12.00pm u 4.00pm - 6.00pm
6.00pm Ruzarju
6.30pm Quddiesa
7.15pm Purcissjoni

Il-Hadd, 25: It-12-il Hadd matul is-sena Missal Sena A p.217
10.30am Laqgha 4 tal-GriΩma fis-Sala Aurora

Il-Hamis, 29: S. Pietru u S. Pawl Missal Sena C p.458

0.74 GB (4%) of 15 GB used

Manage

Terms - Privacy

Last account activity: 5 minutes ago

Details

John R Gatt

gattjr@maltanet.net

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Show details